Regulamin sklepu internetowego Diesel Partner

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Diesel Partner s.c. A. G. J. Wiśnieccy ul. Kościelna 25a, 24-173 Markuszów, NIP: 7162764085

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Kaucja to opłata  depozytowa, pobierana przy wyborze Towaru w przypadku niedokonania przez Klienta zwrotu niesprawnego Towaru o tych samych parametrach, co zamówiony przez Klienta.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1.             poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2.             emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3.             telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-16.30

6. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta, że nie może spełnić świadczenia ponieważ Towar nie jest dostępny. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem informacji o braku Towaru Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę.

7. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów regenerowanych, na wymianę lub fabrycznie nowych oraz usług regeneracji. W przypadku dokonania przez Klienta zamówienia Towaru regenerowanego bez dokonania zwrotu niesprawnego Towaru o tożsamych parametrach, co zamówiony Towar, Klient dokonując zamówienia zobowiązany jest wybrać stosowną opcję i uiścić kaucję. W przypadku dokonania przez Klienta zamówienia Towaru nowego zwrot nie jest wymagany, a kaucja nie jest pobierana.

8. Klient po uiszczeniu kaucji oraz otrzymaniu zamówionego Towaru może skontaktować się ze Sklepem celem dokonania zwrotu niesprawnego Towaru o tożsamych parametrach, co zamówiony Towar. W takiej sytuacji Sklep dokona zwrotu wpłaconej kaucji, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Sklep z uwagi na stan techniczny zwracanego Towaru może odmówić przyjęcia niesprawnego Towaru lub dokonać stosownego zmniejszenia kwoty przeznaczonej do zwrotu, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

9. Klient może zamówić usługę regeneracji własnego towaru. W takim wypadku zobowiązany jest do wysłania towaru na adres sklepu: Diesel Partner s.c. A. G. J. Wiśnieccy ul. Kościelna 25a, 24-173 Markuszów.

10. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności: przelew tradycyjny, płatność PayU, płatność gotówką przy odbiorze.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i są zależne od wagi i wymiarów przesyłki.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar, a w przypadku wysyłki towaru zapłata za towar i  przesyłkę.

4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku dokonania zamówienia Towaru z dostawą poza granicami kraju – koszty dostawy oraz przewidywany czas oczekiwania zostaną przesłane Klientowi w potwierdzeniu dokonania zamówienia.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Sprzedawca nie odpowiada za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient o tej niezgodności wiedział przy zawarciu umowy.

6. Sklep udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem, że zostaną one zamontowane oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz według wytycznych, załączonych do zamówionego Towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1.             świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2.             dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3.             umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4.             świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5.             świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6.              dostarczania prasy;
  7.             usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Korzystając z naszych usług Kliecni powierzają swoje dane.

2. Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy pozyskanych do celów administracyjnych jest Diesel Partner. Diesel Partner na mocy stosownych przepisów prawnych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ma obowiązek stosowania się do ich postanowień.

3. Diesel Partner zbiera tylko podstawowe dane osobowe, dostarczane przez Klientów. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres strony internetowej, numer telefonu, numer konta bankowego oraz inne informacje związane z płatnościami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może uniemożliwić świadczenie usługi. Diesel Partner pobiera dane bezpośrednio od Klienta na drodze telefonicznej, e-mailowej, lub na podstawie formularza kontaktowego. Przetwarzamy dane i administrujemy je w celu: obsługi zleceń, rozliczania z Klientem, informowania o zmianach w Regulaminie, komunikacji e-mail. Nie pobieramy danych, które nie są nam niezbędne do świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym np. sądom lub organom ścigania.

4. Zgodnie z RODO, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora danych mamy obowiązek usunąć lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usunąć kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

5. W dowolnym momencie Klient może skorzystać z umożliwienia dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub skorzystania z innych praw wymienionych poniżej. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Klientom przysługuje prawo: dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, sprostowania danych.

7. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

8. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Pliki "cookies"

1. Sklep korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu lub podmioty z nim współpracujące.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)      tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)      utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c)      określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

9. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13-09-2018.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia należy kierować na adres poczty elektronicznej shop@diesel-partner.pl